Regulamin

VI Bieg Zajączka Wielkanocnego

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja klubu Maratończyk Poznań

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2020  zmiana terminu ze względu na epidemię KORONAWIRUSA na 28-29 sierpnia 2020 w Poznaniu w Lasach Miejskich nad Stawem Olszak przy ul. Dymka.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny 29 sierpnia 2020: 5 i 10 km oraz marsz NW 5km

c) Biegi dziecięce 28 sierpnia 2020:

- 200m 17:00-18:00

- 600m 18:05-18:45

- 800m 18:45-19:30

- 1500m 19:30-20:00

3. Start będzie miał miejsce:

a) Biegi główne 29 sierpnia 2020 przy stawie Olszak przy ul.Dymka

b) Biedzi dzieci i młodzieży 28 sierpnia 2020 na stadionie Golęcin ul.Warmińska 1.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) Biegi główne:

- godz.9:30 - marsz NW 5km i bieg 5km

- godz.11:30 - bieg 10km

b) biegi dzieci i młodzieży:

17:00 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020

17:10 - start biegu 200m (chłopcy w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020

17:20 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - roczniki 2015

17:30 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - roczniki 2015

17:40 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - roczniki 2014

17:50 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - roczniki 2014

18:05 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013

18:15 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013

18:25 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2011

18:35 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2011

18:45 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - roczniki 2010

18:55 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat)-  roczniki 2010

19:10 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat) - roczniki 2008-2009

19:20 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2008-2009

19:30 - start biegu 1500m (dziewczęta w wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

19:45 - start biegu 1500m (chłopcy wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

5. Trasa

a) bieg główny - prowadzić będzie ścieżkami dookoła Stawu Olszak w lesie – bieg ma charakter przełajowy. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

b) biegi dzieci i młodzieży - bieżnia tartanowa stadionu lekkoatletycznego

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km oraz 5km NW jest ograniczona do 450 osób w każdej z serii bierze udział maksymalnie 150 uczestników. W biegach dzieci i młodzieży - bieg 200m 150 uczestników, 600m - 150 uczestników, 800 i 1500m - 150 uczestników. Po każdym z planowanych biegów następuje przerwa techniczna na dezynfekcję strefy startu i mety.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 2 sierpnia 2020 (po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w biurze zawodów). Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających organizację impreza zostanie przeniesiona na wersję wirtualny lub indywidualny.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy
- w dniach 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 sierpnia w godz. 11:00 - 19:00 w biurze Maratończyk Pomiar Czasu Poznań ul.Wilczak 16a/11

- w dniu zawodów odbiór pakietów tylko po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem dla zawodników przyjezdnych mailowo mail@maratonczykpoznan.pl

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

w biegu na dystansie 10 km; 5 km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy

• w rajdzie Nordic Walking – brak ograniczeń wiekowych

Biegi dzieci i młodzieży:

17:00 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020

17:10 - start biegu 200m (chłopcy w wieku do 4 lat) - roczniki 2016-2020

17:20 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - roczniki 2015

17:30 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - roczniki 2015

17:40 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - roczniki 2014

17:50 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - roczniki 2014

18:05 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013

18:15 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7-8 lat) - roczniki 2012-2013

18:25 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2011

18:35 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2011

18:45 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - roczniki 2010

18:55 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat)-  roczniki 2010

19:10 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat) - roczniki 2008-2009

19:20 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2008-2009

19:30 - start biegu 1500m (dziewczęta w wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

19:45 - start biegu 1500m (chłopcy wieku 13-15 lat) - roczniki 2005-2007

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Natomiast w biegach dzieci pakiet startowy odbiera rodzic lub opiekun.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów 5 i 10 km, NW 5km oraz biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany oraz woda.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; rajd Nordic Walking 5 km

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 5 stycznia 2020 - 40 zł

- od 6 stycznia 2020 do 15 lutego 2020 - 45 zł

- od 16 lutego 2020 do  2 sierpnia 2020 - 50 zł 

-  w biurze zawodów - 60 zł 

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 16 sierpnia 2020)

Karnet 4 biegi GP Poznania (VI Bieg Walentynkowy, VI Bieg Zajączka Wielkanocnego, VI Nocny Bieg Świętjański, VII Bieg Mikołajkowy Poznań) płatność do 9 lutego 2020 - wersja A 165 zł, wersja B z koszulką techniczną 245zł

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi:

Pakiet w wersji A - płatność dokonana do 5 marca 2020 - 15 zł, płatność dokonana do 2 sierpnia 2020 - 30 zł

Pakiet w wersji B -pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do  2 sierpnia 2020)

Karnet 4 biegi dzieci GP Poznania (VI Bieg Walentynkowy, VI Bieg Zajączka Wielkanocnego, VI Nocny Bieg Świętjański, VII Bieg Mikołajkowy Poznań) płatność do 9 lutego 2020 - wersja A 65 zł, wersja B z koszulką techniczną 125zł

2. Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

3. Opłat można dokonywać:

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Tpay.com. Do 2 sierpnia 2020 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

- w biurze zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 50 miejsc)

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km, 5km oraz marszu NW 5 km Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 30 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Klasyfikacja w biegu 10 km -  Open 3 pierwsze miejsca

3. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

4. Klasyfikacja 5 km -  Open 3 pierwsze miejsca

5. Klasyfikacja w rajdzie Nordic Walking 5 km – Open 3 pierwsze miejsca

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji w innym wypadku nagroda przepada.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna może zostać zwrócona po pomniejszeniu kosztów przygotowania imprezy.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 2 sierpnia 2020 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 2 sierpnia 2020). Pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

4. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu, edycja danych (zmiana/dopisanie klubu sportowego, klasyfikacji dodatkowych) - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia)

5. Przepisanie pakietu B z koszulką możliwością wyboru koszulki musi nastąpić do 2 sierpnia 2020, po tym terminie koszulka zostaje nadana taka jaką wybrał zrzekający się pakietu.

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XI. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA:

 1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej)
 2. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
 3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
 6. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - kontakt@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegzajaczka.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. VI Bieg Zajączka Wielkanocnego. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

 

Ze Sportowym Pozdrowieniem