Regulamin

III Bieg Zajączka Wielkanocnego

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Klub Biegacza Maratończyk Poznań

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja klubu Maratończyk Poznań

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2017 w Poznaniu w Lasach Miejskich nad Stawem Olszak przy ul. Dymka.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 5 i 10 km oraz marsz NW 5km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy stawie Olszak przy ul.Dymka.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 09:45 - 11:10 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 10:45 - marsz NW 5km

b) godzina 12:00 – bieg główny 5 i 10 km (start falowy wg czasów deklarowanych przy zapisie)

5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami dookoła Stawu Olszak w lesie – bieg ma charakter przełajowy. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km oraz 5km NW jest ograniczona do 1000 osób. W biegach dzieci - 300 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2017 (po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w biurze zawodów). Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy
- 13-14 kwietnia 2017 - w godz. 16:00-19:00 (lokalizacja biura zawodów zostanie podana najpóźniej 7 dni przed imprezą)

- 15 kwietnia 2017 w biurze zawodów w okolicy startu nad stawem Olszak ul.Abp Dymka  w godzinach 8:30 do 11:00, numery na biegi dzieci do odbioru do godz.9:30.

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 8:30 do 11:00. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 8:30-09:30.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

• w biegu na dystansie 5 i 10 km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy

  • w biegu 1500m – młodzież w wieku 13-15 lat (rocznik 2002-04)
  • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat (rocznik 2005-07)
  • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat (rocznik 2008-10)
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 5-6 lat (rocznik 2011-12)
  • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 4 lat i młodsze (rocznik 2013 i młodsi)

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Natomiast w biegach dzieci pakiet startowy odbiera rodzic lub opiekun.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów 5 i 10 km, NW 5km oraz biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; rajd Nordic Walking 5 km

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 10 stycznia 2017 - 35 zł

- od 11 stycznia 2017 do 28 lutego 2017 - 40 zł

- od 1 marca 2017 do 10 kwietnia 2017 - 45 zł 

- w biurze zawodów 50 zł

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 26 marca 2017)

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi:

Pakiet w wersji A - płatność dokonana do 10 kwietnia 2017 - 15 zł 

Pakiet w wersji B -pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 26marca 2017)

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Opłat można dokonywać:

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 10 kwietnia 2017 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 20 miejsc)

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 5 km, 10 będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu netto.

2. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki - 3 pierwsze miejsce chłopców i dziewczynek w każdej kategorii wiekowej według czasu brutto.

2. Start biegów 5km, 10km nastąpi falowo co 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10km, 5km -  Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

4. Klasyfikacja w marszu Nordic Walking 5km – Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 9 kwietnia 2017 – osoba na którą pakiet jest przepisywany wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.biegzajaczka.pl (bez dokonywania płatności). Następnie osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją z kogo na kogo pakiet zostaje przepisany.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - kontakt@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegzajaczka.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. III Bieg Zajączka Wielkanocnego. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

Ze Sportowym Pozdrowieniem